Referat og Beretning

Beretning 2021

Læs beretningen for 2021 HER

2021

Ekstraordinær Generalforsamling

Referat fra ekstraordinær generalforsamling onsdag den 8. december 2021:

Baggrund: Hvidovre Kunstforenings bestyrelse har indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med julemødet

Eneste punkt på dagsordenen er valg af 2 nye medlemmer til bestyrelsen, da 2 medlemmer (Susanne Luup og Mette Tangaa-Andersen) af forskellige årsager har valgt at udtræde af bestyrelsen.

De 2 nye bestyrelsesmedlemmer indtræder straks og udfører bestyrelsesarbejde frem til næste ordinære generalforsamling. Til den tid skal der vælges 4 nye medlemmer, 3 for 2 år og 1 for 1 år.

Bemærk, det er kun fuldgyldige medlemmer der kan deltage i generalforsamlingen, hvor alle skal registreres ved ankomst.

 

Dagsorden/referat:

 1. Valg af dirigent og optæller – Arne Wichmann blev foreslået af bestyrelsen og valgt
 2. Forslag til nye bestyrelsesmedlemmer: Jette Nordbjerg og Sanne Hardvendel stiller op som bestyrelsesmedlemmer og Lis Livornese (der ikke deltog på mødet) som suppleant
 3. Valg af bestyrelsesmedlemmer – alle 3 medlemmer blev valgt.
 4. : Her orienterede Bente Gammelgaard om, at K21 har fremsat et ønske om at K21 gerne vil fusioneres med Hvidovre Kunstforening. Bestyrelsen skal behandle henvendelsen og udarbejde evt. forslag, hvordan det kan gøres. Den endelige beslutning skal finde sted på en generalforsamling. Læs mere om K21 på deres hjemmeside.

 

 1. januar 2022

Lene Andersen

Referat

Dagsorden for medlemsmøde:

 1. Kunstner Erik. K. Kristensen – præsentation
 2. Generalforsamling i Hvidovre Kunstforening
 3. Udlodning af indkøbt kunst
 4. Eventuelt

 

Ad 1.  Dette mødes kunstner

Erik fortalte om sig selv og sit virke som kunstner, samt hans tilknytning til Hvidovre. Erik startede med at male mens han boede i kollektiv i Sverige. Erik maler socialrealisme, som han oplever den. Eriks kæphest er bl.a. ytringsfrihed. Sidst i august udstiller han i Warszawa. Billede 11 (Bus Stop) og 13 (Det åbne vindue) blev valgt af medlemmerne til indkøb til udlodning næste år.

 

Ad. 2 Ordinær generalforsamling i HVIDOVRE KUNSTFORENING

Mandag 11. august 2021 KL. 19.00 I Bibliotekscaféen

 Dagsorden:

 1. Valg af dirigent – Bjarne Pyndt havde påtaget sig hvervet, der var 31 fremmødte medlemmer.
 2. Valg af stemmetællere – Eva Bertelsen og Hanne Sarup
 3. Bestyrelsens beretning – fremlagt af formanden Bente Gammelgaard – ingen bemærkninger
 4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab for 2020 til godkendelse – af Susanne Luup: Foreningen har pt. 41 medlemmer. Bemærkning fra salen, at der er medlemmer, der ikke har mailadresse, som derfor ikke får information fra foreningen. Bestyrelsen lover at sende brev i stedet til dem. Det drejer sig om 5 medlemmer.
 5. Forslag til budget for 2022 til vedtagelse – Susanne Luup: Der er budgetteret med indkøb af kunst for 25.000 kr.
 6. Forslag til ændring af foreningens vedtægter – se resultatet herunder.
 7. Bestyrelsens forslag til ændring af Hvidovre Kunstforenings logo – v/ Thorbjørn Rasmussen. Forslaget skabte en del debat/diskussion, hvorfor det blev besluttet, at bestyrelsen fremlægger et ændret forslag, hvor medlemmerne inddrages og logoet rummer en historie. Det er vigtigt, at det er præsenteret for medlemmerne forinden.
 8. Valg af bestyrelse for 2 år – Lene Andersen modtog genvalg og ??? , og Inge Borch blev eneste suppleant.

Revisor Eva Bertelsen og Bjarne Pyndt og ny revisorsuppleant Lis Rudtgård

 1. Indkomne forslag – bestyrelsen har ikke modtaget forslag til beslutning
 2. Fastsættelse af kontingent 2022 – et forslag om forhøjelse der indbefatter servering af smørrebrød ved generalforsamlingen, blev afvist, og årligt kontingent fastsat til 275 kr. som hidtil.
 3. Evt. Intet.

 

Vedtægtsændringer:

Punkt 6: Bestyrelsens forslag til en ændring i paragrafferne 4, 7 og 8 i Hvidovre Kunstforenings vedtægter.

Nuværende tekst i §4:

Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Ved valg til bestyrelsen tages hensyn til en rimelig repræsentation af udøvende kunstnere. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Ændring: Vedtaget

Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter. Ved valg til bestyrelsen tages hensyn til en rimelig repræsentation af udøvende kunstnere. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Nuværende tekst i §7 3. afsnit:

Bestyrelse vælges for 2 år ad gangen, dog således at 4 henholdsvis 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg hver år. Efter samme turnus vælges 1 bestyrelsessuppleant og 2 revisorer.

Ændringsforslag: Vedtaget

Bestyrelse vælges for 2 år ad gangen, dog således at 3 henholdsvis 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg hver år. Bestyrelsessuppleanter vælges for 1 år .

Efter samme turnus vælges bestyrelsessuppleanterne og 2 revisorer

Nuværende tekst i §6, 2. afsnit: Afsnittet udgår helt, da det fremgår af §6

Ægtefæller/samboende par deltager således med ét nummer for hver ægtefælle.

Ændringsforslag:

Alle medlemmer deltager med et lod.

 

Ad. 3 Udlodning

Følgende numre blev udtrukket: 50, 154, 159, 17, 6, 22, 158, 30, 16, 141, 5, 15, 4, 23 og 42

Ad. 4. Evt.

Lene Andersen fortalte at der meget snart vil blive sendt besked ud om indmelding og indlevering af medlemmernes egne kunstværker.

Indleveringsdato: 10. september 15:00-18:00 – nedtagning ?

 

Lene Andersen

 1. august 2021
 
 
Referat af Ordinær Generalforsamling 2020


Referat af ordinær generalforsamling i HVIDOVRE KUNSTFORENING
TIRSDAG DEN 11. AUGUST 2020 KL. 18.45
I Bibliotekscafeen

Dagsorden:
1.  Valg af dirigent :
Bjarne Pyndt blev valgt og fik accept på, at generalforsamlingen var lovlig til trods for, at der manglede to dag i at den var rettidigt indkaldt. Forsinkelsen skyldtes, at regeringen først d. 8. juli gjorde forsamlinger på mere end 50 personer mulig.
2. Valg af stemmetællere:
Elin Palm og Lone Thomsen blev valgt.
3. Bestyrelsens beretning:
  Se vedhæftede
4.  Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab for 2019 til godkendelse:
Kassereren fremlagde regnskabet, der udviste et mindre overskud.
Sammenlignet med foregående år var kontingentet faldet med kr. 3.775.
Når der alligevel kunne udvises et overskud, skyldtes det medlemmernes egen udstilling i december, hvor foreningen ikke forpligter sig til at købe for ca, kr 5.000
  
5.  Forslag til budget for 2021 til vedtagelse:
Et optimistisk budget blev vedtaget. der kalkuleres med et mindre overskud, hvilket skyldes, at forhøjelsen af kontingentet, vedtaget ved forrige generalforsamling, slår igennem. Der er regnes med 60 medlemmer.
  
6.  Valg af bestyrelse for 2 år.
På valg er: Anne Lise Gøthche (ønsker ikke genvalg)
             Eva Bertelsen (ønsker ikke genvalg)
            Jonna Finderup (ønsker ikke genvalg)
Hanne Walther, Hanne Sarup, Susanne Baumann og Anne-Lise Reinholm er ikke på valg, men ønsker ikke at fortsætte.
  
Til ny bestyrelse blev valgt:
Lisbeth Koch for 2 år
Susanne Luup for 2 år
Thorbjørn Rasmussen for 2 år
Bente Gammelgaard for 2 år
Lene Andersen for 1 år
Susanne Baumann modtog genvalg for 1 år
7.  Indkomne forslag :
Bestyrelsen foreslår, at Hvidovre Kunstforening nedlægges, hvis der ikke kan dannes en hel ny bestyrelse. Det skal ske ved en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.
Da det lykkedes at få valgt en ny bestyrelse bortfaldt forslaget.
8.  Valg af revisor for 2 år (Lise Rask):
  Lise modtog ikke genvalg. Da revisor nr. 2 har meldt sig ud, blev der brug for valg af 2 revisorer:
  Eva Lund Bertelsen blev valgt for 2 år
  Lone Thomsen blev valgt for 1 år
9.  Valg af revisorsuppleant for 2 år (Lone Thomsen på valg):
  Bjarne Pyndt blev valgt
10. Fastsættelse af kontingent 2021:
  Kontingentet forbliver kr. 275 pr medlem
  
11. Eventuelt:
  Ingen kommentarer til dette punkt.
  
Dirigenten gav herefter ordet tilbage til den afgående formand, som takkede for et godt møde, hvor det lykkedes at bevare foreningen.

Ref. Eva L Bertelsen
12.08.20

 
 
Formandens Beretning 2019/20
 
Bestyrelsens beretning for 2019
Ved ordinær generalforsamling i Hvidovre Kunstforening
Den 11. august 2020
   
På grund af Corona-situationen har det, som bekendt, været nødvendigt at
udsætte den ordinære generalforsamling til forsamlingsforbeholdet tillod
det.
Men nu er vi her, og jeg prøver at samle op om foreningens aktiviteter i
2019.
Vi har haft de obligatoriske 5 udstillinger i biblioteket, og de
udstillende kunstnere har være som følger:
Februar/marts: Maiken Hejnfelt Maiken er autodidakt med diverse uddannelsesophold i Danmark, bl.a. hos
den hollandske akademiuddannede billedkunstner Laurentius van Dam. Hun
er fascineret af de store vidder, høje bjerge, dybe dale, det
fantastiske lys i naturen og det pulserende liv i storbyerne. Hun maler
både figurativ og abstrakt.
April/maj: Anne Lise Gøthche
Anne Lise er bosiddende i Hvidovre og formand for Kunstforeningen.
August/september: Alice Snerle Lassen
Alices billeder tager sit udspring i drømme og eventyrlig magi med mange
lag og symbolikker. Billederne handler om modsætninger mellem barnets
verden og voksenlivet, konflikter mellem passivitet og aktiv handel,
mellem livsangst og forløsning.
Oktober/november: Christian H. Ditlevsen
Christian maler med olie og han interesserer sig for surrealisme. At
skabe en verden, der ikke eksisterer, er langt mere spændende end
traditionelle billeder. Han efterstræber, at beskueren får lyst til at
træde ind i billedet for at udforske og opleve.
December: Medlemmernes egen udstilling
Det var en flot og meget varieret udstilling, som vi godt kunne være
stolte af.
   
Aktiviteter:
Den 5. april havde vi en medlemstur til Bjørn Wiinblads hus, i Kgs.
Lyngby med en meget fortællende guide omkring hele Bjørn Wiinblads liv
og virke. Der var 20 deltagere.
25. maj var der planlagt en tur til Fabrikken for Kunst og Design, men
denne tur blev aflyst på grund af manglende tilmeldinger.
28. august – i forbindelse med medlemsmødet – fortalte Poul Sverrild om
kunst i Hvidovre. Det var en spændende orientering, og der var da også
en efterfølgende debat.
4. september var vi en stor flok af medlemmer på besøg i Glyptoteket med
en hel fantastiks ung guide, som fortalte om kunstneren Pierre Bonnards
udstilling. Derefter var der fællesspisning på den nærliggende
restaurant ”Rio Bravo”.
2. november havde bestyrelsen inviteret til fælles ”malerdag” på
Dansborgskolens formningslokale for foreningens medlemmer. Der var
desværre ikke den store tilmelding, men dem der deltog, havde en god,
sjov og produktiv lørdag.
Medlemskredsen: På nuværende tidspunkt er vi 59 medlemmer.
   
Bestyrelsens arbejde:
Vi har afholdt 5 bestyrelsesmøder og 5 medlemsmøder
Vi har deltaget i møde med Hvidovre Kultur- og fritidspolitik
Møde med Kulturrådet
3 møder om planlægning af HCU 2020
Skrevet kontrakter med udstillende kunstnere
Arrangeret 5 udstillinger i biblioteket med ophængning og nedtagning
Samt alt almindeligt ”sekretær- og kassererarbejde” som medlemsblad,
indkaldelser, dagsorden, referater, afregninger med kunstnere, kontakt
med bank m.m.
Vi holder bestyrelsesmøderne på skift hos medlemmerne, og der er altid
en god og konstruktiv tone blandt bestyrelsen.
Hvad der i fremtiden skal ske med bestyrelsen og foreningen behandles
under dagsordens punkt 6, men vi håber, der er en fremtid.
Hvidovre den 11. august 2020
Anne Lise Gøthche 
 
   
 
 Referat af Generalforsamling 2019

 Referat af ordinær generalforsamling i Hvidovre Kunstforening
 Tirsdag d. 30. april 2019 kl. 18.45 i Bibliotekscafeen
  
 Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Lone Thomsen, der blev valgt.
 1.   Valg af to stemmetællere: Bjarne Pyndt og Bo Nielsen valgtes.
 2.   Bestyrelsens beretning findes sidst i dokumentet.
 3.   Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2018 til
       godkendelse.
Kassereren gennemgik regnskabet, der til forveksling lignede regnskabet  for 2017.
Bladudgiften er steget som følge af nedlæggelse af kommunens trykkeri.
78 pct. af indtægterne er gået til kunstkøb. Hvilket svarer til, at hvis alle 71 medlemmer havde fået gevinster, ville dette svare til kr.442 pr medlem. Foreningen har som det ses meget små administrative omkostninger, hvilket har givet mere plads til køb.
Sammenlignet med budgettet, der blev vedtaget i 2016, så var der en merindkomst på kr. 672 og et merforbrug på kr. 38.
Regnskabet blev godkendt.
Forslag til budget for 2020
Kassereren fremlagde et budget, hvori der ikke var taget hensyn til en kontingentforhøjelse.
Budgettet ville derfor, med tendensen til faldende medlemstal, og såfremt udgifterne ikke løb løbsk, give et underskud på kr. 2624
Budgettet blev godkendt.
Indkomne forslag:
Lone Thomsen havde skriftligt fremsat et forslag om, at kontingentet skulle være ens for alle medlemmer.
Forslaget blev vedtaget med 33 stemmer ud af 43 mulige.
Bestyrelsen forslag om, at alle betaler kr. 275 uanset civil status, blev vedtaget med lige så stort flertal.
Valg af bestyrelse:
På valg var Susanne Baumann, Hanne Walther, Hanne Sarup og Anne-Lise Reinholm.
Alle blev genvalgt for 2 år
1.  Valg af 1 suppleant til bestyrelsen for 2 år
Anne Forstberg Nielsen blev valgt.
1.  Valg af 1 revisor for 2 år – Elin Palm blev genvalgt.
2.  Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år
Lone Thomsen blev valgt.
Punkt 11 Forslag til kontingent blev trukket, da andet blev besluttet under pkt. 6.Eventuelt.
Her var der forespørgsel til, hvor man lagde resterende blade.
Bladene bliver bl.a. lagt i biblioteket forgang. Men de bliver efter en måned smidt ud af personalet.
Fremover vil de blive liggende i 2 mdr. fordi vi på forsiden skriver 2 måneders navne. 
Referat fra Generalforsamling 2018

Ordinær generalforsamling i Hvidovre Kunstforening
onsdag 14.marts 2018 i Bibliotekscafeen kl.18.45
  
Referat: Valg af dirigent
1.   Lone K Thomsen blev foreslået af bestyrelsen og valgt.
2.   Valg af 2 stemmetællere: Lise Rask og Anne Lise Gøthche
3.   Bestyrelsens beretning v/formanden
Bestyrelsens beretning v/formanden år 2017:
Så er der gået et helt år igen, og jeg skal aflægge beretning om, hvad der er sket i det forløbne år.
Da jeg er ny formand, har jeg med stor interesse læst nogle af de 57 andre beretninger der har været gennem årene. Beretningerne har været meget forskellige, men interessante. Det har været sjovt at se foto fra tresserne.
Her kommer så beretning nummer 58
I år har vi haft 5 udstillinger, 4 kunstnere udefra, og Medlemmernes egen udstilling.
I Januar udstillede Merethe Roy.
Inspirationen til sine billeder finder Merethe primært i naturen, hvor former og farver skaber mange spændende motiver. Hun eksperimentere med mange forskellige tekniker,så som collage og serigrafi.
Merethe præsenterede en smuk udstilling, med mange skønne naturbilleder.
  
I Marts udstiller Jo Møller
Jo Møller er autodidakt kunstner. Han har dog modtaget undervisning på Århus Kunstakademi og Det jyske Kunstakademi i tegning og grafik.
Jo Møller har lavet en serie billeder som illustrer den græske mytologi. Billederne er lavet i nogle meget smukke gulbrune farver
Hvidovre kunstforening har købt 4 af disse billeder.
  
I August udstillede Lene Astrup.
Lene Astrup ønsker at afspejle sin store passion for mennesker, dyr og natur. Hun søger varme, humor og livskraft med sine motiver. Der bruges stærke farver, og en bred vifte af forskellige maletekniker.
Lene Astrup præsenterede en rigtig god og farvestrålende udstilling.
  
I Oktober udstillede Ragnhild Jost Harbeck
Kunsterne har malet og tegnet siden sin barndom. Hun lader sig inspirere af naturen og laver sine abstraktioner over naturens former og farver. Hun startede med at udstille i 1996,har lavet mange udstillinger, men er ellers et meget privat menneske.
  
Medlemmernes egen udstilling.
Fernisering lørdag den. 2. December (nyt tiltag)
Levende musik med »Trubaduren fra Halløjsenberg. Det var et hyggeligt orkester, god stemning, men vi var desværre for sent ude med invitationerne, så fremmødet var ikke imponerende.
  
Den 7.December Medlemmernes egen udstilling.
Meget alsidig udstilling, med både keramik, glas, og mange gode værker.
Der blev stemt om bedste kunstværk. Præmien gik til Anne-Lise Gøthche
Mødet sluttede med gløgg, æbleskiver og bankospil, hvorefter vi kunne ønske hinanden god jul og godt nytår.
Medlemskredse  I 2017 havde vi 74 medlemmer
  
Aktiviteter
Medlemstur
Lørdag den 7. oktober Turen går til Cisternerne hvor SAMBUICHI har lavet installationen The water
"the water” er skabt ud fra overvejelser omkring harmonien imellem de egenskaber, man kan sanse, og dem man umiddelbart ikke kan fornemme. Den er resultatet af Sambuichi´s tilgang til og undersøgelse af det underjordiske rum og dets omgivelser.
Efter vi havde været i cisternerne gik vi ud og spise.
Lørdag den 16.september Kastrupgårdsamlingen
Glas fra Glasmuseet Ebeltoft møder grafik fra Kastrupgårdsamlingen
 Meget spændende udstilling, med mange smukke glasværker.
 Bestyrelsens arbejde
 Den 23. September var bestyrelsen på rundtur hos 5 kunstnere i Hedehusene i forbindelse med arrangement:  Åbne døre.
 Der blev købt et lille billede.
  
 Vi har deltaget ved Hvidovre Censurerede udstilling- ved forberedende møder, ved indlevering af værker, ved censurering, ved ophæng af værker, ved fernisering, som vagt og endelig ved udlevering af værker. For dette arbejde fik vi mulighed for at udtage nogle værker fra udstillingen, og disse værker kan derfor udloddes til medlemmerne i dag.
 Nye tiltag:  Fernisering, Workshop Medlemmerne bytter billeder.
  Medlemmerne taler om et billede, som har stor betydning for dem.
 Susanne Baumann gør det store arbejde i forbindelse med vores medlemsblad, hjemmeside og facebook, Eva Bertelsen kører med fast hånd vores økonomi, Hanne Walter udarbejder kontrakter med de udstillende kunstnere og sammen med Jonna Finderup, Anne Lise Gøthche, Lis Andersen og Hanne Sarup, søgers der for indkøb og andet til vores medlemsmøder.
 Her ud over deltager vi ved ophæng af alle vores udstillinger.
 Alle i bestyrelsen bidrager til, at få foreningen til at fungere, og det skal I have en stor tak for.”
  
4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab for 2017 til godkendelse
Et underskud på kr. 1112 blev årets resultat. Bestyrelsen har i  året brugt en del penge på markedsføring, hvilket har været medvirkende til et lille underskud. En ny hjemmeside, musik og vin m.v. til fernisering på medlemmernes egen udstilling samt notesblokke med vores logo til brug af bibliotekets besøgende.
 75 medlemmer havde betalt kontingent for 2017 heraf
 13 ægtefæller/samlevende par.

 Aktiverne udgør kr. 16.077, hvilket kassereren mener er minimumsgrænsen fremover.
 Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.
 5.   Forslag til budget for 2019 til vedtagelse
 Et forsigtigt budget baseret på nogenlunde uændret medlemskab blev godkendt af forsamlingen
 6.   Indkomne forslag
 Der var ikke indkomne forslag
 7.   Ændring af vedtægter –
 Bestyrelsen har i januar udsendt  forslag hertil
 Eva gjorde rede for, at vedtægtsændringerne var nødvendige i forhold til skærpede krav fra bankvæsnet. Samtidig var der forslag om ændring af visse sproglige vendinger.
 Forslag til ændringer blev gennemgået og enstemmigt vedtaget.
 8.   Valg af bestyrelse
 På valg er: Jonna Finderup, Eva Bertelsen, Anne Lise Gøthche
 Alle blev genvalgt for 2 år
 9.   Valg af 1 suppleant til bestyrelsen for 2 år –
 Annie Faxbo er på valg og ønskede ikke genvalg
 Anne-Lise Reinholm blev valgt
 10. Valg af 1 revisor for 2 år - Lise Rask er på valg
 Lise Rask modtog genvalg.
 11. Valg af 1 revisorsuppleant for 2 år – Carsten Bender er på valg.
 Carsten Bender modtog genvalg
 12. Fastsættelse af kontingent for 2019
 Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, hvilket blev godkendt
 13. Eventuelt
 Ingen indlæg
  
 Referent
 Eva L Bertelsen
 22/3/2018 
Referat fra Generalforsamling 2017
             
Referat og beretning af ordinær generalforsamling
I Hvidovre Kunstforening
Onsdag 15. marts 2017
    
   
Dagsorden
    
1. Valg af dirigent
  Lise Rask blev valgt
2. Valg af stemmetællere
  Helle Würtz og Eva Bertelsen blev valgt som stemmetællere
3.  Bestyrelsens beretning v/formanden:
    
”Så er der gået et helt år igen, og jeg skal aflægge beretning for, hvad der er sket i det forløbne år. Det kan jo kun blive et sammendrag og lidt om planerne for indeværende år i foreningen. 
Som i de andre år har vi haft 5 udstillinger, og det har været meget forskellige udstillinger. Nogle har skabt mere debat og interesse end andre, men det er vel også det, kunsten kan bidrage med.
I januar udstillede Jeanette Elmelund. Motiverne på hendes oliemalerier var naturalistiske fortolkninger af opstillinger og modeller, og hendes nøjagtige strøg gav næsten et fotografisk indtryk.
I marts udstillede Jeppe Zabel. Hans yndlingsmotiver er vand, lysreflektioner, skygger og alt ved naturen. Han har en forkærlighed for makrofotografi, fordi det kan vise ting, som vore øjne normalt ikke ser i hans kunst fremhæver han lysets leg og den fine symmetri, hvilket spiller en vigtig rolle for billedernes begrænsede rammer. 
I august udstillede Randi Jeppesen. Det var forholdsvis nyt for hende at udstille, men hun præsenterede en rigtig god og farvestrålende udstilling, som blev modtaget meget positivt. 
I oktober udstillede Helge Nordstrøm og Christella Bamford
Helge er autodidakt billedkunstner, han har arbejdet med teater og har en fortid som klassisk sanger i kammer og kirkekor. Han har gennem årene udført mange udsmykninger for offentlige institutioner, erhvervsvirksomheder og private. Sideløbende har kunstneren i en lang årrække, solgt og præsenteret sit arbejde gennem en bred vifte af udstillingssteder
og kunstsammenhænge over hele landet.
Christella er uddannet indenfor keramik og glas, og parret supplerer hinanden rigtig godt. 

I december udstillede Katja Bjergby
Katjas værker er skabt ud fra hendes livsglæde. Hun elsker naturen og farver og denne livsglæde oplevede vi ved vort julemøde, hvor Katja med stor energi fortalte om hendes arbejde som kunstner.
   
På grund af dobbeltbooking blev julemødet holdt på Risbjerggård, så der var ikke mulighed for at se på de udstillede værker, men Katja havde medbragt et lille udsnit af hendes små værker, så der var lidt at præsentere.
    
Mødet sluttede med gløgg og æbleskiver og bankospil, hvorefter vi kunne ønske hinanden god jul og et godt nytår.
    
    
    
Medlemskredsen
    
I 2016 havde vi 83 medlemmer
    
Aktiviteter
Medlemstur
Lørdag den 30. april mødte 35 medlemmer op til besøget hos keramiker Ruth Lorentzen og tegner og maler Morten Ingemann, og vi blev budt velkommen af kunstnerparret med vin og snacks i deres flotte udstillingslokale på Skodsborgvej.
    
Mortens tegnede ”striber” og karikaturer udløste megen debat og grin, og hans malerier med sjove og alvorlige klovne fik stor opmærksomhed. Ruths smukke keramiske værker fik ligeledes stor opmærksomhed, og hun åbnede også sit værksted for medlemmerne, så vi fik forklaret processerne, inden de færdige værker var klar til at blive udstillet.
    
Kunstforeningen købte nogle værker fra begge kunstnere, og der var mange medlemmer, der gik derfra med poser fulde af indkøb.
    
Efter besøget hos kunstnerne mødtes alle medlemmerne på Skovshoved Hotel, hvor foreningen bød på kaffe og kage i hotellets vinterhave. Der var rigtig god stemning, og det var en god måde at afslutte en dejlig medlemstur.
    
Den 2. november var der arrangeret et besøg på DEN HIRSCHSPRUNGSKE SAMLING , og vi var 14 medlemmer derefter en deltagerbetalt frokost i restaurant ”Under Uret” – var inde og se udstillingen med P.S. Krøyers værker.
    
    
Aktiviteter i 2017
Sofiero  (Sverige)?
    
Bestyrelsens arbejde
    
1. april var bestyrelsen på rundtur hos 5 forskellige kunstnere i Virum-området i forbindelse med Åbne-døre i Lyngby-Tårbæk. 
    
Vi har deltaget ved Hvidovre Censurerede udstilling ved forberedende møder, ved indlevering af værker, ved censurering, ved ophængning af værker, ved fernisering, som vagt og endelig ved udlevering af værker. For dette arbejde fik vi mulighed for at udtage   nogle værker fra udstillingen, og disse værker kan derfor udloddes til medlemmerne i dag. 
Susanne Baumann gør et stort arbejde i forbindelse med vort medlemsblad, Eva
    
Bertelsen kører med fast hånd vores økonomi, Hanne Walther udarbejder kontrakter med de udstillende kunstnere, og sammen med Jonna Finderup og Lis Andersen sørger hun for indkøb til vore medlemsmøder.
    
Herudover deltager vi ved ophængning af alle vore udstillinger.
    
Alle i bestyrelsen bidrager til, at få foreningen til at fungere, og det skal I have en stor tak for.”
    
1.  Fremlægning af det reviderede årsregnskab for 2016 til godkendelse:
    
Eva Bertelsen fremlagde regnskabet og gjorde rede for indholdet i de enkelte poster.
De samlede indtægter udgjorde i alt kr. 41.488, heraf blev 82 pct. anvendt til køb af kunst.
    
De øvrige omkostninger er endnu en gang minimeret.
Regnskabet udviser et underskud på kr. 3.677. Dette er i tråd med, at det på forrige års generalforsamling blev vedtaget, at mindske formuen.
    
Foreningens aktiver, bank og kontantbeholdning udgjorde pr 31.12.16 kr. 20.090.
    
Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.
    
2.  Forelæggelse af budget for 2018
Eva fremlagde budget, hvori der forventes samlede indtægter på kr. 40.000.
Heraf er afsat kr. 31.100 til kunstkøb.
    
3.  Indkomne forslag:
    
Fra medlemmerne var der ikke indkommet nogle forslag. Til gengæld havde bestyrelsen et forslag om, at ændre lodtrækningsreglerne, således at hvert medlem, i lighed med tidligere, blot deltager med et lod ved årets udlodning.
Begrundelsen var, at det er meget tungt og tidskrævende at styre rent administrativt.
Forslaget kom til afstemning og blev vedtaget med så stor tilslutning, at optælling af stemmer var overflødig.
    
4.  Fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsen henstillede til, at kontingent forblev uændret i det kommende år.
Det udgør kr 400 for samboende par og kr. 250 for enkeltmedlemmer.
    
5.  Valg til bestyrelsen:
På valg var: Lis Andersen, Hanne Walther, Susanne Baumann, der alle modtog genvalg-Anne Lise Gøthche ønskede ikke at fortsætte i en fast bestyrelsesplads, men ville gerne stå til rådighed som suppleant.
    
8a. Valg af 1 suppleant for 1 år(Lester Nebelung ønskede ikke at fortsætte perioden ud). Anne Lise Gøthche blev herefter valgt for resten af denne periode.
    
Valg af 1 suppleant for 2 år. Monna Jönsson var på valg og ønskede ikke genvalg.
Da ingen ville melde sig til denne post, blev det foreslået, at den første vinder i lodtrækningen fik pladsen. 
    
8b.  Valg af 1 revisor for 2 år. Elin Palm var på valg og modtog genvalg.
    
6.  Eventuelt
Bestyrelsen takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen med en flaske vin.
Anne Lise, der afgik som formand for foreningen, fik ligeledes tak for perioden med en flaske portvin.
Herefter kunne forsamlingen begynde på årets lodtrækning.
    
Pkt. 6 Indkomne forslag:
Bestyrelsen beder generalforsamlingen om at lodtrækningsreglen ændres, således at hvert medlem, i lighed med tidligere, blot deltager med et lod ved årets udlodning.
Begrundelse:
Det er administrativt tungt at styre fordi:
Vindere af tidligere udtrækninger skal registreres.
Der skal inden lodtrækningen gøres det antal brikker klar, som den enkelte deltager er berettiget til.
Man kan kun deltage i lodtrækningen enten ved personligt fremmøde eller ved fuldmagt, derfor skal fremmøde og fuldmagter registreres.
Årets vindere skal registreres, så de kan komme på den samlede vinderliste
Når listerne udfærdiges, skal man være opmærksom på at nogle er nye medlemmer. Indmeldelsestidpunktet skal derfor registreres på den samlede vinderliste.
Lodtrækningsreglerne blev ændret i 2014 med det formål at give medlemmer, der sjældent eller slet ikke vinder, en større chance. Det har dog vist sig, at i praksis har det ikke haft betydning.
    
Eva L. Bertelsen, forslagsstiller og lodtrækningsadministrator.
    
    
    
            
Behandling af personoplysninger.

Hvidovre Kunstforening
Behandling af personoplysninger
   
Oplysninger der registreres:
Oplysninger om medlemmer opbevarer foreningen elektronisk. Der opbevares kun oplysninger, som er nødvendige for at foreningen kan have oversigt over, hvem der er medlem og som løbende skal have post via mails eller brev. Oplysninger som opbevares på kasserers Pc'er følgende:
Navn, adresse, telefonnumre, e—mail adresse og kontingentindbetaling
Oplysningerne slettes 2 år efter at udmeldelse er sket.
Meddelelse til medlemmerne:
Ethvert medlem vil ved sin indmeldelse pr. mail modtage meddelelse om, hvorledes foreningen beskytter persondata. Dette gøres ved at henvise til foreningens hjemmeside, hvor reglerne er beskrevet.
Medlemslisterne er ikke tilgængelige på foreningens hjemmeside og udleveres ikke til medlemmerne eller videregives til tredjepart. Hvis et medlem ønsker kontakt med et andet medlem, vil dette kunne ske ved at man kontakter kasserer og beder denne kontakte det medlem, hvortil kontakten ønskes. Pågældende medlem må herefter afgøre om kontakt ønskes.
Medlemslisten er kun tilgængelig for foreningens bestyrelse og må af denne ikke videregives til andre. Udtrædende medlemmer af bestyrelsen skal straks efter deres udtræden sørge for sletning af alle filer og destruktion af papirkopier med oplysninger om foreningens medlemsdata.
Ved samlet udsendelse af e-mails og foreningens blad til medlemmerne, må dette kun ske ved at anvende muligheden BBC, idet den enkelte modtager derved ikke kan se, hvem øvrige modtagere er.
Krav til datasikkerhed og dokumentation i  foreningen:
Kasserer er dataansvarlig i foreningen. Han/hun sørger for, at der ske opbevaring af data og at dette sker med en passende sikkerhed. Data opbevares på en Pc, der er sikret med Password og opdateret firewall.
Den registreredes rettigheder:
Ethvert medlem har ret til at få oplysninger om, hvad der er registeret om en selv, herunder om at få slettet oplysningerne.
Brud på sikkerheden:
Hvis foreningen ved et uheld er kommet til at lække oplysninger om medlemmet, bliver hacket eller på anden vis oplever brud på datasikkerheden, skal der ske anmeldelse til datatilsynet. Anmeldelsen skal ske senest 72 timer efter, at der er opdaget sikkerhedsbrud.
Det er den dataansvarlige der er ansvarlig for anmeldelsen.