Vedtægter for HVIDOVRE KUNSTFORENING
  
§ 1
Foreningens navn er "Hvidovre Kunstforening". Foreningens formål er at virke til fremme af interessen for kunst i Hvidovre Kommune.
  
§ 2
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
  
§ 3
Det årlige medlemsbidrag fastsættes for et år ad gangen på generalforsamlingen med gyldighed fra og med det påfølgende regnskabsår.
Institutioner og erhvervsvirksomheder kan optages som ekstraordinære medlemmer mod dobbelt medlemsbidrag. Til foreningens udstillinger og arrangementer gives adgang for medlemmets husstand i det omfang pladsforholdende tillader.
  
§ 4 Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter. Ved valg til bestyrelsen tages hensyn til en rimelig repræsentation af udøvende kunstnere. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Udadtil repræsenteres foreningen af formand og/eller næstformand
  
Ved økonomiske dispositioner tegnes foreningen af formand eller kasserer
  
§ 5
Bestyrelsen leder foreningens virksomhed i overensstemmelse med de i foreningens vedtægter trufne beslutninger.
  
§ 6
Bestyrelsen indkøber årligt ét eller flere kunstværker, der bortloddes mellem foreningens medlemmer, således at hvert medlem deltager med ét nummer uanset medlemsbidragets størrelse. Alle medlemmer deltager med et lod.

For at et kunstværk kan indkøbes, kræves at mindst 4 af bestyrelsens medlemmer stemmer for købet. Lodtrækningen finder sted i tilslutning til den ordinære generalforsamling. Kun medlemmer, der har betalt medlemsbidrag for det nærmest foregående regnskabsår, deltager i lodtrækningen. Kun de medlemmer , der er tilstede på generalforsamlingen eller er repræsenteret ved en fuldmagt, kan modtage et kunstværk.   § 7 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned, og indkaldes med en måneds varsel ved opslag i foreningen blad eller på email.   På generalforsamlingen aflægges beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, og regnskab for det forløbne år fremlægges til godkendelse.   Bestyrelsen (jfr. § 4) vælges for 2 år ad gangen, dog således at 3 henholdsvis 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg hver år. Bestyrelsessuppleanter vælges for 1 år.
Efter samme turnus vælges bestyrelsessuppleanterne og 2 revisorer
En revisorsuppleant vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
  
Forslag, som medlemmerne ønsker behandlet på en generalforsamling, skal skriftligt indsendes til bestyrelsens formand senest 8 dage før den fastsatte mødedag..
  
Til vedtagelse af beslutninger, der går ud på ændringer i foreningens vedtægter, jfr. dog § 3 om ændringer i medlemsbidraget kræves, at en femtedel af foreningens medlemmer har givet møde og deltaget i afstemningen, samt at beslutningen er vedtaget med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
  
Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, sammenkaldes inden en måned en ny generalforsamling, på hvilken den vedkommende beslutning da gyldigt kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, uden hensyn til hvor mange medlemmer, der har givet møde og deltaget i afstemningen.
  
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller mindst 1/5 af medlemmerne skriftligt fremsætter ønske herom.
Den afholdes da senest en måned efter begæringens fremsættelse.
Indkaldelse sker skriftligt på email med mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.
  
§ 8
Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt, og gælder fra begyndelsen af påfølgende kalenderår.
  
§ 9
I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder dens ejendele Hvidovre Kommune til anvendelse i overensstemmelse med kunstforeningens formål.
oOo 
Foranstående vedtægter er vedtaget på generalforsamlingerne:  15. april 1999, 17. marts 2004, 27. april 2005, 24. februar 2009, 19. april 2010, 14. marts 2018 og 11.august 2021.