Vedtægter for Hvidovre Kunstforening

§1 Foreningens navn og formål

Foreningens navn er “Hvidovre Kunstforening”. Foreningens formål er at virke til fremme af interessen for kunst i Hvidovre Kommune.

 

  

§ 2 Regnskabsår

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

  

§ 3 Medlemmer og kontingent

Som medlem kan optages enhver, der er interesseret i
foreningens formål.

Medlemskontingentet fastsættes på den årlige
generalforsamling og forfalder 1. maj.

Ved indmeldelse i årets løb betales fuldt kontingent –
gældende frem til kommende 1. maj.

Medlemskab kan tegnes af enkeltpersoner, ægtepar og
institutioner.

Fuldgyldige medlemmer af kunstforeningen er medlemmer,
der har indbetalt kontingent inden 1. april. Kontingent indbetalt efter 1.
april regnes som indbetaling for den efterfølgende periode 1. maj – 30. april.

 

§ 3.1 Udmeldelse af foreningen

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt, og
gælder fra begyndelsen af efterfølgende måned efter udmeldelsen. Kontingentet
refunderes ikke ved udmeldelse – hverken helt eller delvist.

 

§ 3.2 Medlemsrettigheder

Medlemmer har – med de til deres hørende personers
husstand i det omfang, der er plads – adgang til de af foreningens arrangerede
foredrag, udstillinger o.l.

Foreningen kan opkræve ekstrabetaling for deltagere ud
over det betalende medlem i forbindelse med div. arrangementer.

 

§ 3.3 Årlig udlodning af indkøbt kunst

I den årlige udlodning af indkøbt kunst har hvert fuldgyldigt
medlemskab altid kun ét nummer.

 

§ 4 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen, der er foreningens øverste
myndighed, indkaldes skriftlig med 1 måneds varsel pr. mail/brev og via foreningens
hjemmeside. Stemme- og taleret på generalforsamlingen har ethvert medlem, der
har betalt forfaldent kontingent inden 1.april i året for generalforsamlingen.
Hvert medlem har kun en stemme. Afstemningen foretages skriftligt, såfremt blot
et medlem ønsker det.

 

§ 4.1 Generalforsamlingens dagsorden

Hver år i april afholdes generalforsamling med
følgende dagsorden:

 

      1.Valg af dirigent og stemmetællere   

      2. Beretning om foreningens virksomhed   

      3. Regnskab for det forløbne år (foregående kalenderår) og budgetforslag
4.  Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne    

      5. Fastsættelse af kontingent 

      6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, evt. suppleanter og 1 revisorer

      7. Evt.

 

Bestyrelsen er ansvarligt for udarbejdelse af et
beslutningsreferat fra generalforsamlingen.

§4.2 Forslag til behandling/beslutning på
generalforsamlingen

Forslag til behandling/beslutning på den ordinære
generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen og offentliggøres straks herefter på foreningens
hjemmeside, hvor også den endelige dagsorden skal fremgå. Kun forslag, der er
angivet på generalforsamlingens dagsorden, kan komme til afgørelse på denne.

 

Beslutninger, der vedrører ændringer i foreningens
vedtægter, kræver, at en femtedel af foreningens medlemmer har givet møde og
deltaget i afstemningen, samt at beslutningen er vedtaget med mindst 2/3 af de
afgivne stemmer. Dette gælder dog ikke fastsættelse af kontingent, jf. § 3, der
blot kræver almindelig stemmeflerhed.

  

Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig,
sammenkaldes inden en måned til en ny generalforsamling, på hvilken den
vedkommende beslutning, da gyldigt kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer,
uden hensyn til hvor mange medlemmer, der har givet møde og deltaget i
afstemningen.

 

§4.3 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når
bestyrelsen eller mindst 1/5 af medlemmerne skriftligt fremsætter ønske herom.

Den afholdes da senest en måned efter begæringens
fremsættelse.

Indkaldelse sker skriftligt på e-mail/brev med mindst
14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.

            

§ 5 Foreningens ledelse

Foreningen ledes af en bestyrelse valgt af
generalforsamlingen. Bestyrelsen består af 5-9 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne
vælges for 2 år ad gangen – således at halvdelen af bestyrelsen er på valg ved
hver generalforsamling. Er der flere opstillede til bestyrelsen end de, der er
på valg eller skal vælges, vælges også op til 2 suppleanter.

 

§ 5.1 Revisorer

Der vælges 2 revisorer og en suppleant hver for 2 år
ad gangen, på samme måde som medlemmer til bestyrelsen.

 

§5.2 Bestyrelsens ansvar og opgaver

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

 

Beslutninger træffes af bestyrelsen ved almindelig
stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

Foreningen tegnes af formanden og kassereren i
forening. Formanden har ansvar for at forretningerne og opgaverne løses inden
for bestyrelsen i overensstemmelse med foreningens formål og de trufne
beslutninger. Kassereren har ansvaret for at foreningens indtægter og udgifter
bogføres på behørig måde, og dertilhørende opgaver.

 

Beretning om foreningens virksomhed til
generalforsamlingen udarbejdes af formanden i samarbejde med bestyrelsen.

 

 

§5.3 Køb af kunst

Bestyrelsen indkøber årligt ét eller flere
kunstværker, der bortloddes mellem foreningens medlemmer, jf. § 3.3 For at et
kunstværk kan indkøbes, kræves at mindst 4 af bestyrelsens medlemmer stemmer
for købet.

Lodtrækningen finder sted i tilslutning til den
ordinære generalforsamling, § 3.3.

   

§ 6 Vilkår ved foreningens opløsning

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder dens
ejendele Hvidovre Kommune til anvendelse i overensstemmelse med
kunstforeningens formål.

 

oOo

 

Foranstående vedtægter er vedtaget på
generalforsamlingerne:  15. april 1999, 17. marts 2004, 27. april 2005,
24. februar 2009, 19. april 2010, 14. marts 2018, 11.august 2021
og
27. april 2022.

 

Noter og bemærkninger:

De ændrede vedtægter træder i kraft pr. 1. maj 2022, dog træder § 5 første afsnit i kraft straks, således at der kan vælges op til 9 bestyrelsesmedlemmer.

Vedr. kontingentet (jf. §3): Kontingent indbetalt for indeværende kalenderår dækker frem til 30. april 2023, hvor ny kontingentperiode begynder. Dvs. kontingentet for 2022 ændres ikke.   

Post Views: 451